Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe definicje "sytuacji krytycznej" i "infrastruktury krytycznej" K 50/07

Definicja "sytuacji kryzysowej" jest niezgodna z konstytucyjna zasadą prawidłowej legislacji. Definicja "infrastruktury krytycznej" jest zgodna z tą zasadą.

21 kwietnia 2009 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący ustawowych definicji "sytuacji kryzysowej" i "infrastruktury kryzysowej"

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym jest niezgodny z art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
- art. 3 pkt 2 powyższej ustawy jest zgodny z art. 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.
- art. 3 pkt 1 ustawy powołanej powyżej traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą "sytuacja kryzysowa" jest to sytuacja , która stanowi następstwo zagrożenia. Zdaniem Trybunału definicja nie precyzuje jednak, o jakie zagrożenie chodzi. "Sytuacja kryzysowa" ma prowadzić do zerwania lub znacznego naruszenia "więzów społecznych". Nie ma jednak jednolitej definicji tego pojęcia. "Zerwaniu" lub "znacznemu naruszeniu więzów społecznych" musi towarzyszyć "poważne zakłócenie funkcjonowania instytucji publicznych". Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego pojęcie instytucji publicznych nie pozwala na zakreślenie kręgu objętych nim jednostek organizacyjnych. Ponadto trudno jednoznacznie określić na czym polegają "poważne", a na czym "mniej poważne" zakłócenia w funkcjonowaniu tych instytucji i jaki charakter powinny mieć, aby dopuszczalne było zastosowanie rygorów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zdaniem Trybunału za naruszające zasadę prawidłowej legislacji należy uznać uchwalenie ustawy, w której pojęcia umożliwiają dowolną interpretację. Każdy przepis prawny powinien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego.

Eliminacja z ustawy definicji pojęcia "sytuacja kryzysowa" w praktyce uniemożliwiałaby funkcjonowanie ustawy. Trybunał postanowił wiec odroczyć termin utraty mocy obowiązującej art. 3 pkt 1 ustawy, definiującego "sytuację kryzysową.

Jeśli chodzi o definicję pojęcia "infrastruktura krytyczna", Trybunał stwierdził, że jest ona oparta na pojęciach nie do końca precyzyjnych, ale zawiera terminy dość powszechnie stosowane, które nie wymagają bardziej szczegółowego wyjaśnienia. Możliwość uzupełniającego wyjaśnienia tego pojęcia wynika z treści normatywnej całego aktu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 94, 22. 04. 09 r.
Ireneusz Walencik: Sytuacja kryzysowa do poprawki.