Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tytuł egzekucyjny ugody zawartej przed sądem P 8/06

Osoby uczące się, korzystające z należnych alimentów nie mogą być traktowane nierówno tylko dlatego, że o ich prawach alimentacyjnych rozstrzyga ugoda sądowa, a nie wyrok sądu.

29 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczące ugody zawartej przed sądem.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim przy określeniu "osoby uczącej się" wyłącza osobę pełnoletnią uczącą się i niepozostającą na utrzymaniu rodziców z tego powodu, że zobowiązali się oni do jej alimentacji w drodze ugody zawartej przed sądem, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, obywatele którzy postępują w sposób zalecany przez ustawodawcę i pod nadzorem sądu osiągają porozumienie nie mogą ponosić negatywnych następstw w postaci nierównego traktowania w porównaniu do osób, o których sytuacji rozstrzyga wyrok sądowy. Osoby uczące się, korzystające z należnych alimentów nie mogą być traktowane nierówno tylko dlatego, że o ich prawach alimentacyjnych rozstrzyga ugoda sądowa, a nie wyrok sądu. W obu przypadkach o przyznaniu alimentów decyduje postępowanie przed sądem. Każda z tych osób ma sądowy tytuł egzekucyjny. Zróżnicowanie ich uprawnień do zasiłku nie znajduje uzasadnienia ani faktycznego, ani prawnego, co narusza Konstytucję.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 125, 30. 05. 07 r.
Jolanta Kroner: Alimenty z ugody sądowej są równorzędne  z zasądzonymi.
Gazeta Pomorska, 31. 05. 07 r.
Ugoda jak wyrok. JZ