Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość świadczenia emerytalnego P 36/06

Różnicowanie mechanizmu stopniowego podwyższania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w zależności od wieku uprawnionych jest zgodne z Konstytucją.

30 października 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące wysokości świadczenia emerytalnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 194a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 32 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność orzekania.

Kwestionowane przepisy różnicują świadczeniobiorców ze względu na wiek. W praktyce niemal każda regulacja prawna różnicuje podmioty prawa, dlatego zasada równości należy do najczęściej powoływanych zasad w orzecznictwie sądów konstytucyjnych w państwach demokratycznych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zaskarżone przepisy mają jednak charakter czasowy, a ich celem jest usunięcie wprowadzonych zróżnicowań. Służą zatem lepszej realizacji zasady równości w dłuższej perspektywie. Z materiałów parlamentarnych wynika, że rozłożenie w czasie usuwania istniejących zróżnicowań podyktowane było koniecznością uwzględnienia możliwości finansowych systemu ubezpieczeń społecznych i zapewnienia równowagi systemu finansów publicznych. W ocenie Trybunału zastosowane kryterium zróżnicowania pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią tej regulacji. Osoby starsze najdłużej pobierały świadczenia w mniejszej wysokości i potrzeba zapewnienia stanu zgodnego z zasadą równości jest w ich przypadku najbardziej nagląca. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie nie ma jednak charakteru arbitralnego i mieści się w granicach swobody regulacyjnej przysługującej ustawodawcy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 255, 31. 10. 07. r.
Jolanta Kroner: Stary portfel zniesiony prawidłowo.
Trybuna, 255, 31. 10. 07. r.
Stary portfel bez rewelacji. JZ. PAP. 
Życie Warszawy, 255, 31. 10. 07. r.
Stary portfel konstytucyjny. PAP. M. 
Dziennik, 255, 31. 10. 07. r.
Stary portfel emerytur redukowany stopniowo. żs.
Nasz Dziennik, 255, 31. 10. 07. r. 
"Stary portfel" zgodny z konstytucją. ZB.
Gazeta Prawna, 212, 31. 10. 07. r.
Bożena Wiktorowska: ZUS poprawnie wyrównuje zaniżone emerytury i renty.