Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie biegłego. K 35/04

14 marca 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego.

Trybunał orzekł, że art. 465 § 2 Kodeksu postępowania karnego w części zawierającej zwrot "a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - sąd", w zakresie, w jakim pomija sądową kontrolę postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

W trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Rzecznik Praw Obywatelskich zmodyfikował zakres wniosku. Trybunał rozpatrzył część wniosku dotyczącą art. 465 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Istotą rozpatrywanej sprawy była odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalna konstytucyjnie jest sytuacja, gdy w wyniku sporu o wysokość wynagrodzenia między biegłym a prokuratorem nie ma możliwości poddania kwestii wynagrodzenia rozstrzygnięciu sądowemu. Wyłączenie sądowej kontroli poprawności ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego ze względu na to, że wynagrodzenie ma charakter konstytucyjnego prawa majątkowego, jest swojego rodzaju pominięciem ustawodawcy.

Trybunał uznał, że zakres rozstrzygnięcia, który został przedstawiony w sentencji orzeczenia jest zakresem bardzo wąskim. Dotyczy bowiem fragmentu jednego przepisu i to tylko w pewnym zakresie: pominięcia kontroli sądowej. Przepis ten pozostaje więc w porządku prawnym. Zadaniem ustawodawcy pozostaje natomiast dokonanie takiej modyfikacji Kodeksu postępowania karnego, która uwzględniłaby w optymalnym zakresie dyrektywy wynikające z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Nie jest natomiast rolą Trybunału Konstytucyjnego wskazywanie, jaki sąd byłby właściwy dla rozstrzygania zażalenia na postanowienie prokuratury.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 52, 15 marca 2005 r.
Agnieszka Wyszomirska: Wynagrodzenie Biegłych pod kontrolą sądu.
Rzeczpospolita, nr 62, 15 marca 2005 r.
Jolanta Kroner: Prawo do sądu dla biegłego.