Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie administracyjne - wyłączenie sędziego SK 53/04

Wyłączenie sędziego jedynie z powodów osobistych z pominięciem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę jego bezstronności jest niezgodne z Konstytucją.

13 grudnia o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną GSK Pharmaceuticals S.A. dotyczącą ustalenia wartości celnej importowanych leków oraz wyłączenia sędziego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

- art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji.

- art. 19 powyższej ustawy w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 19 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. jest niezgodny z Konstytucją, gdyż pomija te podstawy wyłączenia sędziego, które umożliwiają uwzględnienie i ocenę wszelkich okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności sędziowskiej. Do takich okoliczności należy zaliczyć i te, w których sędzia orzekający miał wcześniej związki z rozpatrywaną sprawą. Chodzi tu o związki polegające na pozostawaniu przez niego w stosunku służbowym lub urzędowym wymagającym podejmowania odpowiednich czynności urzędowych, odnoszących się do przedmiotu rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Stanowisko TK nie może jednak prowadzić do wniosku, że w każdym wypadku, w sytuacji, gdy sędzia był zaangażowany w jakimkolwiek stopniu w wypracowanie stanowiska (poglądu prawnego) istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, zachodziłaby potrzeba jego wyłączenia. Powinna następować każdorazowa ocena konkretnej sytuacji. Trybunał podkreślił, że nie jest powołany ani nie rozstrzyga, czy w analizowanych okolicznościach faktycznych sprawy przedstawionej w skardze konstytucyjnej istniały rzeczywiste powody wyłączenia sędziego. Kwestia ta powinna podlegać odrębnej ocenie przez właściwy organ sądowy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był prezes TK Marek Safjan.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 290, 13.12.05 r.
Kryteria bezstronności. j.k.
Rzeczpospolita, Nr 291, 14.12.05 r.
Jolanta Kroner: Nie wolno wyrokować we własnej sprawie.
Gazeta Prawna, Nr 242, 14. 12. 05 r.
Bogdan Świąder: Sędzia mógł być urzędnikiem.