Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada legalizmu U 2/03

1 czerwca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Gminy Czyżew-Osada w sprawie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Trybunał orzekł, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, w zakresie powodującym przesunięcie terminu przyłączenia wsi do Gminy Czyżew-Osada z 1.01.2002 na 1.01.2004 jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Kwestionowane rozporządzenie przesunęło o dwa lata termin przyłączenia trzech wsi do Gminy Czyżew-Osada. Przesunięcie terminu związane było z protestami Gminy Nur, od której wsie miały zostać odłączone.

Zdaniem Trybunału, w badanej sprawie ustanowienie dwuletniej vacatio legis należy uznać za zasadne. Ustawodawca, biorąc pod uwagę konflikt interesów dwóch gmin i ich społeczności, zdecydował o konieczności przyznania gminie słabszej więcej czasu na przygotowanie się do zmniejszenia jej obszaru. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym datą zmiany granic jednostek samorządowych powinien być 1 stycznia. W związku z tym termin zmiany granic musiał zostać przesunięty o pełen okres roczny (jeden lub więcej). Trybunał uznał, że konkretne okoliczności usprawiedliwiają zmianę daty przyłączenia wsi, nie może ona więc być uznana za nadmierną bądź arbitralną.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 107, 2 czerwca 2004
Jolanta Góra: Zmiana granic gmin