Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie granic gmin U 10/01

25 marca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski: Rady Gminy Iłowo-Osada, Rady Powiatu Goleniów, Rady Gminy Mirów, Rady Powiatu Szydłowiec oraz Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zgodności z Konstytucją i ustawami niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ustalenia granic oraz zmian nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu jest zgodny z art. 3 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Trybunał orzekł również, że § 1 pkt 4 lit. a) oraz pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia granic oraz zmian nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast są zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz że § 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia jest zgodny z art. 2, art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji, z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji i art. 5 Europejskiej Kart Samorządu Terytorialnego.

Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonych przepisów z pozostałymi wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi i ustawowymi. Powodem umorzenia było cofnięcie wniosku dotyczącego części przepisów oraz niedopuszczalność orzekania co do pozostałych. Trybunał stwierdził niedopuszczalność orzekania ze względu na wskazanie niewłaściwych - bo nie obowiązujących w momencie wydania zaskarżonych rozporządzeń - wzorców kontroli, brak czynnej legitymacji wnioskodawców oraz niedostateczne uzasadnienie niezgodności zaskarżonych przepisów z przywołanymi wzorcami.

TK uznał, iż z treści zaskarżonych przepisów wynika, że granice obszaru gmin określone zostały poprzez odwołanie się do systemu ewidencji gruntów definiowanego w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Zdaniem Trybunału wskazanie obrębów ewidencyjnych odłączanych od gmin obszarów w sposób wystarczający precyzuje nowe granice gmin. Wskazanie w taki sposób granic gmin nie jest zatem sprzeczne z art. 4 ustawy o samorządzie gminnym

Trybunał stwierdził, że niesłuszny jest zarzut gmin dotyczący wydania rozporządzeń bez wcześniejszego przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami oraz zasięgnięcia opinii organów stanowiących gmin (art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Trybunał wskazał, że rady Gmin poprzestały na wydaniu negatywnych opinii w sprawie zmiany granic, nie podjęły natomiast żadnych działań w kierunku realizacji swoich uprawnień konsultacyjnych.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą była Sędzia TK Teresa Dębowska - Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.