Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia odszkodowawcze członków spółdzielni SK 34/01

2 czerwca 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Marka Z. w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w zakresie w jakim ograniczają wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 188 § 2 i art. 196 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze są zgodne z art. 64 ust 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 2, art. 24, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 58 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, ze skarżącemu przysługiwało odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania spółdzielczego stosunku pracy. Odwołanie się do wysokości wynagrodzenia było tu jednak jedynie sposobem obliczenie zryczałtowanego odszkodowania. TK nie dostrzegł w danej sprawie naruszenia praw majątkowych skarżącego. Trybunał wskazał również, że ochrona prawa własności nie ma charakteru absolutnego - przy zachowaniu odpowiednich reguł konstytucyjnych możliwe jest jego ograniczenie.

Trybunał uznał, że pozostałe przywołane przez skarżącego wzorce konstytucyjne są w danej sprawie nieadekwatne. Ustawowe ograniczenie odszkodowania nie pozostaje w żadnym związku z naruszeniem godności ludzkiej, w związku z czym zaskarżone przepisy nie są niezgodne z art. 2 Konstytucji. W Konstytucji nie została przewidziana zasada prawa do pełnego odszkodowania, w związku z czym adekwatnym wzorcem kontroli nie jest także przywołany przez skarżącego art. 31 ust 3, dotyczący ograniczania konstytucyjnych wolności i praw. Marek Z. nie wykazał również, by art. 188 § 2 i art. 196 § 1 zaskarżonej ustawy, w granicach objętych skargą pozostawały w bezpośrednim związku z przywołanymi przez niego wzorcami konstytucyjnymi: art. 24, art. 30, art. 45 ust. 1 i art. 58 ust.1.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.