Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokal służbowy - nadanie tytułu prawnego SK 29/16

15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące skargi konstytucyjnej K.M.– w sprawie lokalu służbowego, nadanie tytułu prawnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 90 w związku z art. 95 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 95 ust. 4, w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w związku z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego są zgodne z art. 30, art. 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

TK stwierdził, że choć skarżącej przysługuje konstytucyjnie gwarantowana ochrona przed eksmisją „na bruk”, to jednak miejscem właściwym do uregulowania tej ochrony nie są kwestionowane przepisy ustawy o Policji, lecz przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. K 27/15) Trybunał orzekł zakresową niekonstytucyjność art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzięki temu wyrokowi w systemie prawa polskiego został zapewniony minimalny standard ochrony osób zajmujących bez tytułu prawnego mieszkania służbowe, a – tym samym – zrealizowany został postulat zawarty w skardze, tj. zapewnienie ochrony przed eksmisją donikąd. Gwarancja ta obejmuje także skarżącą.

Przewodniczącym składu orzekającego był: sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą: sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.