Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona środowiska; kompetencje organu samorządu województwa dotyczące parku krajobrazowego. Kp 2/09

13 maja 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ochrony środowiska oraz kompetencji organu samorządu województwa w kwestii parku krajobrazowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zmieniającego art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z art. 5 konstytucji w zakresie, w jakim wyposażając organ samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowego nie zapewnia ochrony środowiska.

Realizacji celu jakim jest zapewnienie ochrony środowiska powinna towarzyszyć dbałość ustawodawcy o stworzenie właściwych struktur organizacyjnych państwa zapewniających skuteczną ochronę przyrody, której istotnym elementem są parki krajobrazowe. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie powyższego wymogu nie spełnia. Kompetencje tworzenia, powiększania i likwidacji lub zmniejszania parku krajobrazowego przekazuje bowiem organowi stanowiącemu i kontrolnemu województwa.

Wprowadzenie do ustawy wymogu uzyskiwania zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska będącego organem administracji rządowej niezespolonej na utworzenie lub likwidację parku krajobrazowego nie można uznać za rozwiązanie wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony środowiska. Brak konieczności uzgadniania z nim innych istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem parku krajobrazowego jest niezgodne z konstytucyjnym obowiązkiem należytej dbałości o ochronę środowiska.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r., zdaniem wnioskodawcy, są sprzeczne z wcześniejszą koncepcją ustawodawcy. Zamiast konsekwentnie wzmacniać nowe organy zarządzające sprawami ochrony środowiska, utworzone na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tworzą pole do ewentualnych konfliktów. Przekazanie bowiem organowi samorządu województwa istotnych kompetencji związanych z istnieniem parku krajobrazowego, a także decydowania o zarządzaniu tą formą ochrony przyrody dezintegruje system ochrony stworzony przepisami ustawy o ochronie przyrody.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski