Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

In vitro - możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną K 50/16

POSTANOWIENIE
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Sygn. akt K 50/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Jędrzejewski − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 18 kwietnia 2018 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 78 i art. 97 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) w zakresie, w jakim mają zastosowanie do kobiet niepozostających w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu z mężczyzną, które zdeponowały zarodki powstałe z ich komórki rozrodczej i komórki anonimowego dawcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy, z art. 2 w związku z art. 47 Konstytucji,

p o s t a n a w i a :

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Zbigniew Jędrzejewski
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
(zdanie odrębne)
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki