Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - zasady nakładania dodatkowej opłaty za podlicznik P 15/16

POSTANOWIENIE
z dnia 30 października 2018 r.
Sygn. akt P 15/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Jędrzejewski – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie, czy:

1)  art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), „w tym także w zakresie przepisów upoważniających i wydanego rozporządzenia”, są zgodne z art. 217, art. 84, art. 2, art. 5, art. 68 ust. 4, art. 74, art. 86 i art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  art. 27 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 84, art. 217 i art. 92 Konstytucji,

3)  § 5 pkt 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 84, art. 217 i art. 92 Konstytucji oraz z art. 68 ust. 4, art. 74 i art. 86 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Zbigniew Jędrzejewski
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Zielonacki