Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o Prokuraturze K 19/16

POSTANOWIENIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.
Sygn. akt K 19/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 grudnia 2018 r., połączonych wniosków:

1) grupy senatorów o zbadanie zgodności art. 1 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) z art. 2, art. 7 i art. 146 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 7 Konstytucji;

2) Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

a) art. 7 § 2-5 w związku z art. 13 § 1 i 2 ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie, w jakim nakłada na prokuratora obowiązek wykonywania wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości, sprawującego urząd Prokuratora Generalnego, poleceń dotyczących treści czynności procesowej, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji,

b) art. 8 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie, w jakim uprawnia Ministra Sprawiedliwości, sprawującego urząd Prokuratora Generalnego, do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji,

c) art. 9 § 2 w związku z art. 13 § 2 ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie, w jakim uprawnia Ministra Sprawiedliwości, sprawującego urząd Prokuratora Generalnego, do przejmowania spraw prowadzonych przez prokuratorów podległych, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji,

d) art. 12 § 1 ustawy – Prawo o prokuraturze w części zawierającej słowa: „a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom”, z art. 2 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

e) art. 12 § 2 w związku z art. 12 § 3 ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie, w jakim umożliwia Prokuratorowi Generalnemu, bez wymogu uzyskania zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, przekazanie mediom osobiście lub poprzez upoważnienie w tym celu innego prokuratora informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego, mając na uwadze ważny interes publiczny, z art. 2 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki