Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej P 127/15

POSTANOWIENIE
z dnia 29 maja 2019 r.
Sygn. akt P 127/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2019 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,

czy art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 10 lutego 2012 r., w zakresie, w jakim regulował ponoszenie przez zbywcę pojazdu mechanicznego wraz z nabywcą odpowiedzialności solidarnej wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Wojciech Sych