Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zbycie przez towarzystwo budownictwa społecznego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym SK 12/16

POSTANOWIENIE
z dnia 15 maja 2019 r.
Sygn. akt SK 12/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2019 r., skargi konstytucyjnej Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. o zbadanie zgodności:

art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Julia Przyłębska
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Jarosław Wyrembak
(zdanie odrębne do uzasadnienia)