Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie dostępu skazanego do leków niewymagających recepty od pozytywnej opinii lekarza i zezwolenia dyrektora zakładu karnego SK 29/18

POSTANOWIENIE
z dnia 5 czerwca 2019 r.
Sygn. akt SK 29/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja – sprawozdawca
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2019 r., skargi konstytucyjnej R.S. o zbadanie zgodności:

art. 113a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, ze zm.) w zakresie, w jakim „uzależnia dostęp skazanego do leków niewymagających przepisania przez lekarza [recepty] od pozytywnej opinii lekarza oraz zezwolenia dyrektora zakładu karnego”, z art. 2 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Rymar
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki