Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

20% stawka podatku dla biorącego pożyczkę, który nie udokumentował otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym SK 19/19

POSTANOWIENIE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Sygn. akt SK 19/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2019 r., skargi konstytucyjnej W.G. o zbadanie zgodności:

art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) w zakresie, w jakim przepis ten obciąża stawką podatku w wysokości 20% biorącego pożyczkę będącego osobą, o której mowa w art. 9 pkt 10 lit. b powołanej ustawy z 9 września 2000 r., ewentualnie będącego zstępnym biorącego pożyczkę, art. 71 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Wojciech Sych