Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granicy pomiędzy gminami U 1/19

POSTANOWIENIE
z dnia 12 czerwca 2019 r.
Sygn. akt U 1/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 czerwca 2019 r., wniosku Rady Gminy Stare Miasto o zbadanie zgodności:

§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427), w zakresie zmiany granicy pomiędzy gminami Stare Miasto i miastem na prawach powiatu Koninem, polegającej na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Konin części obszaru obrębu ewidencyjnego Rumin, to jest działek ewidencyjnych nr 3/1, 3/10-3/15, 4/2, 744/1-744/3, 798/1, 799, 807/1-807/3, 808/1, 809/3-809/5 i 967/3, o łącznej powierzchni 14,56 ha, z gminy Stare Miasto, z:

–   art. 4 ust. 2 oraz art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 zdaniem pierwszym, w związku z art. 2 oraz w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

–   art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 92 ust. 1 zdaniem pierwszym w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji,

–   art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 92 ust. 1 zdaniem pierwszym, w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2, w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji,

–   art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 92 ust. 1 zdaniem pierwszym, w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2 Konstytucji,

–   art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 92 ust. 1 zdaniem pierwszym, w związku z art. 2 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2 w związku z art. 167 ust. 1 Konstytucji,

–   art. 165 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Zielonacki
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski