Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości podlegania przez rolnika (prowadzącego obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) ubezpieczeniu wypadkowemu związanego z działalnością pozarolniczą SK 6/19

POSTANOWIENIE

z dnia 17 lipca 2019 r.

 

Sygn. akt SK 6/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący

Leon Kieres

Justyn Piskorski

Stanisław Rymar

Piotr Tuleja – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2019 r., skargi konstytucyjnej K.K. o zbadanie zgodności: art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), „w zakresie pozbawienia rolników (prowadzących obok gospodarstwa rolnego również działalność poza rolniczą) możliwości podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu (zabezpieczenia społecznego) związanego z działalnością poza rolniczą, a tym samym dyskryminacji tej grupy rolników, w porównaniu do osób prowadzących wyłącznie działalność gospodarczą lub wyłącznie działalność rolniczą”, z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jarosław Wyrembak

Leon Kieres

Justyn Piskorski

Stanisław Rymar

Piotr Tuleja