Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przenoszenia prokuratora na inne stanowisko służbowe K 26/16

POSTANOWIENIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sygn. akt K 26/16

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący

Zbigniew Jędrzejewski

Julia Przyłębska

Michał Warciński – sprawozdawca

Jarosław Wyrembak,


po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2019 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 35 § 1, art. 36 § 1, art. 38 § 1, art. 40 § 1 i art. 41 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji, z art. 45 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

 

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Zielonacki

Zbigniew Jędrzejewski

Julia Przyłębska

Michał Warciński

Jarosław Wyrembak