Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Licencja wspólnotowa (międzynarodowy przewóz drogowy) SK 10/19

POSTANOWIENIE
z dnia 15 października 2019 r.
Sygn. akt SK 10/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 października 2019 r., skargi konstytu-cyjnej spółki M. L. sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w S. o zbadanie zgodności:
1) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) w zakre-sie, w jakim stanowi, iż licencja na wykonywanie międzynarodowego trans-portu drogowego uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym i mię-dzynarodowym transporcie drogowym do czasu wydania licencji wspólnoto-wej, o której mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, z art. 2 w związku z art. 22, a także art. 32 w związku z art. 22 Konstytucji,
2) art. 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, s. 72-87) w zakresie, w jakim przewiduje, że li-cencja wspólnotowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat, z art. 2 w związku z art. 22 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki