Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo upadłościowe i naprawcze SK 1/16

POSTANOWIENIE
z dnia 29 października 2019 r.
Sygn. akt SK 1/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sych – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 października 2019 r., skargi konstytu-cyjnej spółki Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowi-cach o zbadanie zgodności:
art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233) w związku z art. 83a ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) z art. 21 i art. 64 w związku z art. 31 ust. 3, art. 20 w związku z art. 22 i art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Wojciech Sych
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki