Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa na skutek skorzystania z prawa pierwokupu SK 21/18

POSTANOWIENIE
z dnia 6 listopada 2019 r.
Sygn. akt SK 21/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wojciech Sych
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2019 r., skargi konstytucyjnej Ł.G. i J.G. o zbadanie zgodności:
art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6, działu III tej ustawy do nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, ze zm.), z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wojciech Sych

Andrzej Zielonacki