Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny P 17/17

POSTANOWIENIE
z dnia 2 października 2019 r.
Sygn. akt P 17/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2019 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Zamiejscowego VII Wydziału Karnego w Hajnówce:
czy art. 191 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zachowanie właściciela lokalu mieszkalnego także wobec osoby zajmującej ten lokal bez tytułu prawnego, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Jarosław Wyrembak (zdanie odrębne do całości postanowienia)
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki