Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Art 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa rozumiany w ten sposób, że przepis ten nie daje podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów K 16/19

POSTANOWIENIE
z dnia 3 marca 2020 r.
Sygn. akt K 16/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Justyn Piskorski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 marca 2020 r., sprawy z wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:
art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.) rozumianego w ten sposób, że nie daje podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej w postaci wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów, z:
– art. 2 Konstytucji i wywodzoną z tego przepisu zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;
– art. 47 i art. 51 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Justyn Piskorski
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki