Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o prokuraturze - odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne K 42/16

POSTANOWIENIE
z dnia 11 marca 2020 r.
Sygn. akt K 42/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Justyn Piskorski – przewodniczący
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski – I sprawozdawca
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak – II sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2020 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
art. 137 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) z art. 2 i art. 7 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
(zdanie odrębne)
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
(zdanie odrębne do uzasadnienia)