Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skuteczność doręczenia adresatowi pisma sądowego doręczonego dorosłemu domownikowi strony SK 36/19

POSTANOWIENIE
z dnia 3 czerwca 2020 r.
Sygn. akt SK 36/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2020 r., skargi konstytucyjnej A.D. o zbadanie zgodności:
1) art. 168 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) w zakresie, w jakim:
a) nakłada na stronę, której korespondencja została doręczona dorosłemu domownikowi strony (tj. w trybie art. 138 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego), ciężar wykazania, że strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, pomimo tego, iż strona o odebraniu korespondencji przez domownika nie wiedziała,
b) pozbawia stronę postępowania cywilnego, której korespondencja została doręczona w trybie art. 138 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, prawa do zaskarżenia wydanych orzeczeń (wyroków, postanowień, nakazów zapłaty)
– z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 138 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim uzależnia skuteczność doręczenia wobec strony pisma sądowego, które zostało doręczone dorosłemu domownikowi strony, tylko od tego, czy dorosły domownik strony podejmie się oddania jej pisma, a nie od tego, czy korespondencja została faktycznie stronie doręczona, uzależniając tym samym skuteczność doręczenia od zachowania dorosłego domownika (osoby trzeciej), a nie samej strony, przerzucając tym samym skutki zachowania (odpowiedzialność) osoby trzeciej na stronę, z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji, a także z art. 49 w związku z art. 51 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Andrzej Zielonacki