Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat za czynności adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu SK 62/19

POSTANOWIENIE
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Sygn. akt SK 62/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Leon Kieres – sprawozdawca
Wojciech Sych,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 sierpnia 2020 r., skargi konstytucyjnej W.S. o zbadanie zgodności:
§ 2 w związku z § 4 ust. 1, w związku z § 6, w związku z § 7 ust. 1 pkt 11, w związku z § 7 ust. 4, w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461, ze zm.) z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 64 oraz art. 65 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Leon Kieres
Wojciech Sych