Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie skargi kasacyjnej na skutek spóźnionego doręczenia spowodowanego wadliwym zaadresowaniem przesyłki pocztowej SK 52/19

POSTANOWIENIE
z dnia 1 grudnia 2020 r.
Sygn. akt SK 52/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 grudnia 2020 r., skargi konstytucyjnej Mirosława Dankowskiego o zbadanie zgodności:
art. 3986 § 2 w związku z art. 3985 § 1 w związku z art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) w zakresie, w jakim odmawia prawa do sądu na podstawie spóźnionego doręczenia skargi kasacyjnej wskutek wadliwego adresowania przesyłki pocztowej, z art. 45 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Zielonacki
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak