Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznanie w tym samym składzie sprawy przekazanej do ponownego rozpoznania P 8/20

POSTANOWIENIE
z dnia 16 grudnia 2020 r.
Sygn. akt P 8/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Leon Kieres
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2020 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,
czy art. 386 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 135 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469), jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Leon Kieres
Stanisław Piotrowicz
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński