Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą SK 74/19

POSTANOWIENIE
z dnia 20 stycznia 2021 r.
Sygn. akt SK 74/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2021 r., skargi konstytucyjnej spółki […] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zbadanie zgodności:
art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje, aby odwołujący poniósł całość kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sytuacji, w której zamawiający, w toku po-stępowania odwoławczego, uznał część zarzutów odwołania zgodnie z treścią żądania odwołującego, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3, a także art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak