Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA SK 33/20

POSTANOWIENIE
z dnia 23 lutego 2021 r.
Sygn. akt SK 33/20

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2021 r., skargi konstytucyjnej A.W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą […], o zbadanie zgodności:

1) art. 207 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje obowiązku, a jedynie możliwość, odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w sytuacji braku przyczynienia się strony obciążonej kosztami do wydania wadliwego wyroku przez sąd pierwszej instancji, z art. 2 Konstytucji, a w szczególności z wywodzonymi z tego przepisu zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą bezpieczeństwa prawnego jednostki i zasadą poprawnej legislacji,

2) art. 227 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1, a także art. 176 ust. 1 Konstytucji,

3) art. 194 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1, a także art. 176 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki