Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w sprawach z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego SK 90/20

POSTANOWIENIE
z dnia 24 lutego 2021 r.
Sygn. akt SK 90/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2021 r., skargi konstytucyjnej Ł.P. o zbadanie zgodności:

§ 14 ust. 1 pkt 3 w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801) w zakresie, w jakim przewidują w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego stawkę maksymalną opłaty za czynności adwokackie w wysokości 240 zł plus podatek VAT, z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Jarosław Wyrembak