Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości SK 60/20

POSTANOWIENIE
z dnia 11 marca 2021 r.
Sygn. akt SK 60/20

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sych – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Bartłomiej Sochański
Rafał Wojciechowski
Andrzej Zielonacki,

 

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2021 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:

art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.) z:

– art. 10 ust. 2 Konstytucji,

– art. 10 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

– art. 45 ust. 1 Konstytucji,

– art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

– art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji,

– art. 45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji,

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Wojciech Sych
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Rafał Wojciechowski
Andrzej Zielonacki