Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Związanie sądów rozstrzygających sprawę wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy SK 24/20

POSTANOWIENIE
z dnia 22 lipca 2021 r.
Sygn. akt SK 24/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz – przewodniczący
Leon Kieres – sprawozdawca
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2021 r., skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej […] o zbadanie zgodności:
art. 39820 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460) w zakresie, w jakim nie przewiduje sankcji za naruszenie nakazu związania sądu, któremu sprawa została przekazana, wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy, i tym samym w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość rozpatrywania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej opartej o podstawy sprzeczne z dokonaną już w danej sprawie przez Sąd Najwyższy wykładnią przepisów prawa, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Krystyna Pawłowicz
Leon Kieres
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski