Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych SK 32/15

POSTANOWIENIE
z dnia 15 lipca 2021 r.
Sygn. akt SK 32/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Leon Kieres
Krystyna Pawłowicz
Jakub Stelina
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2021 r., skargi konstytucyjnej spółki F. sp. z o.o. z siedzibą w P. o zbadanie zgodności:
art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. w wyniku zmiany wprowadzonej w drodze art. 60 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, ze zm.), z:
– art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą poprawnej legislacji,
– art. 20 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 54 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 68 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Piotr Pszczółkowski
Leon Kieres
Krystyna Pawłowicz
(zdanie odrębne)
Jakub Stelina
Jarosław Wyrembak