Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość wykorzystania dowodów popełnienia przestępstwa innego niż objętego zarządzeniem kontroli operacyjnej wyłącznie w przypadku przestępstw co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej K 6/18

POSTANOWIENIE
z dnia 15 lipca 2021 r.
Sygn. akt K 6/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – I sprawozdawca
Justyn Piskorski – II sprawozdawca
Wojciech Sych
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2021 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:
art. 168b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.), rozumianego w ten sposób, że użyte w nim sformułowanie „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wyłącznie te przestępstwa, co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej z:
– wyrażoną w art. 1 Konstytucji zasadą dobra wspólnego,
– wywodzonymi z art. 2 Konstytucji zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz sprawiedliwości społecznej w związku z preambułą Konstytucji,
– art. 5 Konstytucji,
– wyrażoną w art. 7 Konstytucji zasadą legalizmu,
– art. 31 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji,
– art. 45 ust. 1, art. 82 i art. 83 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Michał Warciński