Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu P 11/20

POSTANOWIENIE
z dnia 26 października 2021 r.
Sygn. akt P 11/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Jakub Stelina,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 października 2021 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:
czy art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) jest zgodny z art. 76, art. 20 i art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jarosław Wyrembak
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina