Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Związanie sądu I instancji, któremu sprawa została przekazana, oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy P 12/20

POSTANOWIENIE
z dnia 30 listopada 2021 r.
Sygn. akt P 12/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Michał Warciński – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2021 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie:
1) „czy art. 386 § 6 kpc /przepis wydany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/ w części i w zakresie, w jakim skutkuje związaniem Sądu I Instancji wyrażoną przez Sąd II instancji oceną prawną dokonaną z przekroczeniem dopuszczalnych granic wykładni prawa, zwłaszcza językowych, jest zgodny z zasadą konstytucyjnego niezawisłego sprawowania urzędu sędziego art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz zasadą prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji”,
2) „czy w świetle konstytucyjnych źródeł prawa wskazanych w art. 87 Konstytucji Sąd I instancji jest związany oceną prawną sądu drugiej instancji wydaną na podstawie art. 386 § 6 kpc części i w zakresie przekraczającą dopuszczalne granice wykładni i de facto tworzące prawo, które nie wynika z przepisów”,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Julia Przyłębska
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski