Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wypowiedzenie umowy najmu przez gminę najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu w postaci lokalu użytkowego SK 81/20

POSTANOWIENIE
z dnia 14 grudnia 2021 r.
Sygn. akt SK 81/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sych – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Jakub Stelina – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2021 r., skargi konstytucyjnej W.K. o zbadanie zgodności:
art. 11 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) z art. 20 w związku z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Wojciech Sych
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Jakub Stelina