Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki przywrócenia terminu; termin opłacenia pisma procesowego (Kodeks postępowania cywilnego) SK 8/19

POSTANOWIENIE
z dnia 30 listopada 2021 r.
Sygn. akt SK 8/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Piotrowicz – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2021 r., skargi konstytucyjnej J.W. o zbadanie zgodności:
1) art. 168 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 130 § 1 w związku z art. 370 ustawy powołanej w punkcie 1, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski