Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny wykonawczy – brak zaskarżalności postanowień sądowych wydanych w wyniku rozpoznania skargi na decyzje organów wykonawczych SK 17/21

POSTANOWIENIE
z dnia 9 lutego 2022 r.
Sygn. akt SK 17/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jakub Stelina – przewodniczący
Julia Przyłębska
Wojciech Sych – sprawozdawca
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2022 r., skargi konstytucyjnej J.C. o zbadanie zgodności:
art. 7 § 1 w związku z art. 7 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676) w zakresie, w jakim „przewidując możliwość zaskarżania do sądu decyzji organów, o których mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 [powołanej ustawy] określa bardzo szeroko zakres przedmiotowy rozpoznania jako «niezgodność z prawem», ograniczając przy tym [postępowanie] sądowe do postępowania jednoinstancyjnego”, z art. 2, art. 30, art. 45 ust. 1, art. 78 zdanie pierwsze oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Jakub Stelina
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
(zdanie odrębne)