Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania (Kodeks postępowania cywilnego) SK 28/18

POSTANOWIENIE
z dnia 23 marca 2022 r.
Sygn. akt SK 28/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska – sprawozdawca
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 marca 2022 r., skargi konstytucyjnej A.W. o zbadanie zgodności:
art. 403 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania opartej na okolicznościach faktycznych lub środkach dowodowych wykrytych po prawomocnym zakończeniu postępowania od tego, czy przed złożeniem skargi o wznowienie strona obiektywnie dysponowała możliwością ich zgłoszenia, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski