Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Legitymacja do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy SK 4/18

POSTANOWIENIE
z dnia 30 marca 2022 r.
Sygn. akt SK 4/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Zielonacki – przewodniczący
Justyn Piskorski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 marca 2022 r., skargi konstytucyjnej M.Ż. o zbadanie zgodności:
art. 422 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa o uchylenie (art. 422 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych) lub stwierdzenie nieważności (art. 425 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale, ale który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej przed jej powzięciem zamiast po jej powzięciu, z art. 2 oraz art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Zielonacki
Justyn Piskorski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński