Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego SK 124/20

POSTANOWIENIE
z dnia 1 czerwca 2022 r.
Sygn. akt SK 124/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2022 r., skargi konstytucyjnej G.G. o zbadanie zgodności:
art. 510 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.) rozumianego w ten sposób, że małżonka akcjonariusza będąca współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej nie ma interesu prawnego dla dopuszczenia jej do uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie ujawnienia w rejestrze zmian dokonanych na podstawie kwestionowanych przez małżonkę akcjonariusza uchwał, co do których małżonka akcjonariusza wytoczyła powództwo o stwierdzenie ich nieważności, z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki