Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie zastosowania przepisów kodeksu pracy wobec osób wykonujących czynności pomocnicze na podstawie umów cywilnoprawnych SK 9/20

POSTANOWIENIE
z dnia 31 maja 2022 r.
Sygn. akt SK 9/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Michał Warciński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2022 r., skargi konstytucyjnej A.W.C. o zbadanie zgodności:
art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) z art. 64 ust. 2 w związku z art. 24, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Michał Warciński