Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; zbyt szeroka definicja pojęcia „względy techniczne” SK 40/19

POSTANOWIENIE
z dnia 8 czerwca 2022 r.
Sygn. akt SK 40/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 czerwca 2022 r., skargi konstytucyjnej spółki […] sp. z o.o., Odział w Polsce, z siedzibą w W. o zbadanie zgodności:
art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84, art. 168 oraz art. 217 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Rafał Wojciechowski