Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na osoby prawne ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych obowiązku wykazania, że jej wspólnicy lub akcjonariusze nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów sądowych SK 7/21

POSTANOWIENIE
z dnia 23 czerwca 2022 r.
Sygn. akt SK 7/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Jakub Stelina
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 czerwca 2022 r., skargi konstytucyjnej [...] spółki z o.o. o zbadanie zgodności:
art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U z 2019 r. poz. 785) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2019 r. zmienionym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469) w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych, obowiązek wykazania możliwości finansowych wspólników lub akcjonariuszy, w tym możliwości uzyskania przez nich kwot koniecznych do pokrycia kosztów toczącego się postępowania, z art. 7 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Jarosław Wyrembak
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Andrzej Zielonacki
(zdanie odrębne)