Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjność przepisów normujących instytucję przejściowego ryczałtu od dochodów K 4/22

POSTANOWIENIE
z dnia 11 października 2022 r.
Sygn. akt K 4/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2022 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:
1) art. 27 - art. 38, art. 46 - art. 49 i art. 82 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) z art. 2 w związku z art. 217, art. 32 ust. 1 i art. 84 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 27 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim osoba pełniąca funkcję publiczną, może zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów dochody i przychody, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1, art. 2 albo art. 9 ustawy powołanej w punkcie 1, z art. 1 i art. 2 Konstytucji,
3) art. 39 - art. 45 ustawy powołanej w punkcie 1, z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski