Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie prezesa NSA do delegowania sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków w NSA SK 47/20

POSTANOWIENIE
z dnia 12 października 2022 r.
Sygn. akt SK 47/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 października 2022 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
art. 13 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107, ze zm.) z:
– art. 10 ust. 2 Konstytucji,
– art. 10 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji,
– art. 45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bartłomiej Sochański
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski